مدیران و اعضای کلیدی

تتت

تت

پروفسور محمود جورابیان
مشاور عالی

پروفسور محمود جورابیان

مشاور عالی و ریاست گروه شبکه هوشمند خودرویار

دکتری برق قدرت از دانشگاه Bath انگلستان

استاد تمام گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیأت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران  (ریاست شاخه خوزستان)

dfgjfgjfghgfjgfj
fghghfghgh