مدیران و اعضای کلیدی (Key Members)

بنیان گذاران و اعضای هیات مدیره | Founders and Board of Directors

🔹 مهدی علیفرد بنیان گذار و ریاست هیات مدیره
    ✔ تماس :         +989126407577


Mehdi Alifard 🔹
Founder and Chairman of the Board of Directors     
Contact: +989126407577     

🔹 سالار احمدی بنیان گذار و مدیرعامل
    ✔ تماس :         +989121190893


Salar Ahmadi 🔹
Founder and CEO     
Contact: +989121190893     

🔹 محمد علیفرد بنیان گذار و معاونت بازاریابی و فروش
    ✔ تماس :         +989120198248


Mohamad Alifard 🔹
Founder and Deputy of Marketing     
Contact: +989120198248     
E-mail: p.alifard@gmail.com
🔹 علی علیفرد بنیان گذار و معاونت توسعه راهبردی
    ✔ تماس :         +989160161320


Ali Alifard 🔹
Founder and Deputy of Strategic Development     
Contact: +989160161320     

🔹 سارا امیری بنیان گذار و نایب رییس هیات مدیره
    ✔ تماس :         +989355893780


Sara Amiri 🔹
Founder and Vice Chairman of the Board of Directors     
Contact: +989355893780